విమర్శ

కొత్త తెలుగు సినిమా జిందాబాద్

సినిమా నిదానంగా నడిచింది, త్రిల్లింగ్ లా లేదు – అని రాస్తున్న రివ్యూయర్లు సినిమాను ఒక అనుభవంగా ఎట్లా చూడాలో కొత్తగా అర్థం చేసుకోవాలెమో.

ట్రెండ్ సెట్టర్ సినిమా… తెలంగాణ‘మల్లేశం’

ఇవాళ్ళ తెలుగు సినిమా లో ఒక కొత్త దృశ్యం కనిపించింది. ఒక కొత్త స్వరం వినిపించింది. ఒక కొత్త భాష ధ్వనించింది. ఇంతకు ముందు మనము అనుభవించని ఒక కొత్త దృశ్య శ్రవణ అనుభవం కలిగింది. మామూలు అనుభవం కాదు. సినిమా చూసినంక కొన్ని...

రెండు పక్షులు చూపించిన జీవితం

అనేకానేక అనుభవాల సంమిశ్రమమైన జీవితం సంధించే ప్రశ్నలకు మిశ్రగారు తెలివిగా చమత్కారంగా జవాబులు చెబుతారు.

‘జొరేసావు కత’ చెప్పిన సుందర్రాజు!

సుందర్రాజు ఏ కథ చదివినా ఇంతే! బోడెద్దు కత, గుండేలక్క కత ... నడిమింటి బోడెక్క బసివిరాలయ్యేద వరకు. ఆయన కథ ఏది కనిపించినా ఒదలకండి.