విమర్శ

కవిత్వం కాలాన్ని రచిస్తుంది…

కవిత్వంలో కాలం వుంటుంది. అది వర్తమాన కాలమో, భూత కాలమో , భవిష్యత్ కాలమో, లేక ఒకటిని మించిన కాలమిశ్రమమో!  అది కవి ఎంచుకునే వస్తువు మీదా , అతని చూపు మీదా  ఆధారపడి వుంటుంది. మనిషి జీవితాన్ని కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని...

నలుపు తెలుపులకి మధ్య వున్న ఊదారంగు

అన్వీక్షకి ప్రచురణ "నువ్వెళ్లిపోయాక.." కి ఎడిటర్లు అరిపిరాల సత్యప్రసాద్, స్వాతి కుమారి రాసిన నాలుగు మాటలివి!

కనువిప్పు కలిగించే Incendies!

కాలంతో పాటు గతం కేవలం పాతబడదు. అది దాని భావావేశ శక్తిని పెంచుకోవడమో తగ్గించుకోవడమో చేస్తుంది కూడా. మన జ్ఞాపకాల్లో స్పష్టంగా ఉన్న గతం ఐతే రంగు ముదిరి, క్రమంగా ఓ రూపు లోకి వస్తున్న మన కథకి అనుగుణంగా వంగి సర్దుకుంటుంది...