విమర్శ

రెండు పక్షులు చూపించిన జీవితం

అనేకానేక అనుభవాల సంమిశ్రమమైన జీవితం సంధించే ప్రశ్నలకు మిశ్రగారు తెలివిగా చమత్కారంగా జవాబులు చెబుతారు.

‘జొరేసావు కత’ చెప్పిన సుందర్రాజు!

సుందర్రాజు ఏ కథ చదివినా ఇంతే! బోడెద్దు కత, గుండేలక్క కత ... నడిమింటి బోడెక్క బసివిరాలయ్యేద వరకు. ఆయన కథ ఏది కనిపించినా ఒదలకండి.

ఒక మహాకావ్యమంత ప్రేమ ‘కోల్డ్ వార్’

పదిహేనేండ్ల కాల వ్యవధి గల కావ్యం. నాలుగు దేశాల వైశాల్యం గల కావ్యం. ఒక యుద్ధానంతర దేశ చరిత్రలో జన్మించిన  కావ్యం.