విమర్శ

పాటల తోటమాలి పరేష్!

హిందీ పాటల్లోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, సుకుమారంగా మఖ్మల్ మార్దవంతో గుండెలకు హత్తుకుపోతాయి. దోశీకి ఈ మంత్రాలు తెలుసు.

తెల్లవాళ్లను వణికించిన మైసూర్ పులి

టిపు వ్యక్తిగతంగా ఒక నిబద్ధుడైన ముస్లిం. కానీ ఒక పరిపాలకుడిగా సర్వ మత సహనంతో ఎంతో పరిపక్వతతో ప్రవర్తించే వాడు.