విమర్శ

వెండి తెరకు దిష్టి బొమ్మ : పెరియారుం పెరుమాళ్

ఆరుబయట జాలారి బండ మీద అవ్వ కూకోబెట్టి కుంకుడు కాయల రసాన్ని నెత్తిన రుద్దిన ప్పుడు కళ్ళలోకి జారిన రసం ఎరుపెక్కిన కళ్ళు కావు, అవి కన్నీటివరదలు. ధైర్యం వుంటేనే చూడండి.