విమర్శ

నిగూఢ ధిక్కారం – చర్యాపదం

మనుషులను మనుషులుగా చూడాలి. ఉన్నత – తక్కువ బేధాలు ఉండవద్దు, కులం ఉండవద్దు అన్నందుకు ఇవి గొప్పవి.

కొత్త తెలుగు సినిమా జిందాబాద్

సినిమా నిదానంగా నడిచింది, త్రిల్లింగ్ లా లేదు – అని రాస్తున్న రివ్యూయర్లు సినిమాను ఒక అనుభవంగా ఎట్లా చూడాలో కొత్తగా అర్థం చేసుకోవాలెమో.

ట్రెండ్ సెట్టర్ సినిమా… తెలంగాణ‘మల్లేశం’

ఇవాళ్ళ తెలుగు సినిమా లో ఒక కొత్త దృశ్యం కనిపించింది. ఒక కొత్త స్వరం వినిపించింది. ఒక కొత్త భాష ధ్వనించింది. ఇంతకు ముందు మనము అనుభవించని ఒక కొత్త దృశ్య శ్రవణ అనుభవం కలిగింది. మామూలు అనుభవం కాదు. సినిమా చూసినంక కొన్ని...

రెండు పక్షులు చూపించిన జీవితం

అనేకానేక అనుభవాల సంమిశ్రమమైన జీవితం సంధించే ప్రశ్నలకు మిశ్రగారు తెలివిగా చమత్కారంగా జవాబులు చెబుతారు.