అనువాదాలు

నిత్య యవ్వని ఆన్న కరినీన 

ఆన్న కరినీన కాలం ఎప్పుడో పాతబడిపోయింది. 140 ఏళ్ళయినప్పటికీ నేటికీ సజీవంగానే నిత్య యవ్వనిలాగే పుస్తకం, నాటిక , సినిమా, రేడియో నాటకం, బాలే.. ఏదో ఒక రూపంలో  ఆన్న కరినీన  మనని  ఏడ్పిస్తునే ఉంది. హింసిస్తూనే ఉంది. తమని...

బుడగ

నేను బుడగ కింద నిను కలిసాను, సరిగ్గా నువ్వు నార్వే నుంచి తిరిగి వచ్చినపుడు. అది నాదేనా అనీ నువ్వు అడిగావపుడు. అవును నాదే, కానీ ఒకపుడు అన్నాను. ఈ బుడగ అప్పటికప్పడు రేగిన ఒక ఆత్మకథాత్మక ఒప్పుకోలు.

స్టీఫెన్ హాకింగ్ తో అరగంట!

ఏ మాత్రమూ సహకరించని ఆ శిథిల  దేహపు వాస్తవికతతో  అంత సృజనాత్మకంగా బతకడం ఎట్లా సాధ్యమైంది. బయటకు  రాబోయిన   నా ప్రశ్న  నాలోనే ఆగిపోయింది.

కడలి ఒడ్డున కవిత్వ రేవతి

కుట్టి రేవతికి బాగా పేరు తెచ్చిన కవిత ములైగళ్.  కొందరు ఈ  కవయిత్రి ని చెంప పగల కొట్టాలి అంటే, కొందరు ఆమె కవిత్వ సంపుటి చెన్నై మౌంట్ రోడ్ లో తగుల బెట్టాలన్నారు.