అనువాదాలు

బుడగ

నేను బుడగ కింద నిను కలిసాను, సరిగ్గా నువ్వు నార్వే నుంచి తిరిగి వచ్చినపుడు. అది నాదేనా అనీ నువ్వు అడిగావపుడు. అవును నాదే, కానీ ఒకపుడు అన్నాను. ఈ బుడగ అప్పటికప్పడు రేగిన ఒక ఆత్మకథాత్మక ఒప్పుకోలు.

స్టీఫెన్ హాకింగ్ తో అరగంట!

ఏ మాత్రమూ సహకరించని ఆ శిథిల  దేహపు వాస్తవికతతో  అంత సృజనాత్మకంగా బతకడం ఎట్లా సాధ్యమైంది. బయటకు  రాబోయిన   నా ప్రశ్న  నాలోనే ఆగిపోయింది.

కడలి ఒడ్డున కవిత్వ రేవతి

కుట్టి రేవతికి బాగా పేరు తెచ్చిన కవిత ములైగళ్.  కొందరు ఈ  కవయిత్రి ని చెంప పగల కొట్టాలి అంటే, కొందరు ఆమె కవిత్వ సంపుటి చెన్నై మౌంట్ రోడ్ లో తగుల బెట్టాలన్నారు.